Chính sách bảo mật

Xây dựng và không ngừng cải tiến Chương trình tuân thủ về chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị công nghiệp Viva đã xây dựng, thực thi, duy trì và không ngừng cải tiến Chương trình tuân thủ và “Quy tắc cơ bản về chính sách bảo mật thông tin cá nhân” dựa trên những yêu cầu của Hệ thống tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân (JIS Q15001).

Tuân thủ “Quy tắc cơ bản chính sách bảo mật thông tin cá nhân”

Công ty chúng tôi tuân thủ “Quy tắc cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân” liên quan tới vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân, thiết lập thể chế quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp có cân nhắc đến nội dung và phạm vi nghiệp vụ của các bộ phận. Cùng với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có các biện pháp đối ứng thích hợp với các chủ thể thông tin, chẳng hạn như tiết lộ và chỉnh sửa, v.v… thông tin cá nhân cho cá nhân là chủ thể thông tin hoặc người đại diện (người đại diện hợp pháp cho trẻ vị thành niên hoặc người trưởng thành cần giám sát).

Đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ nỗ lực luôn giữ nội dung thông tin cá nhân chính xác và mới nhất. Chúng tôi sẽ ngăn chặn và khắc phục tình trạng truy cập thông tin cá nhân trái phép, làm mất, phá hủy, giả mạo và rò rỉ, v.v… thông tin cá nhân.

Tuân thủ pháp luật và các quy định bảo vệ thông tin cá nhân khác

Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định, hướng dẫn… liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân do các cơ quan hành chính, các tổ chức khác ban hành. Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị công nghiệp Viva luôn ưu tiên bảo mật về quyền lợi của khách hàng.

 

Xem thêm: Chính sách bảo hành của Viva